Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

 

Adresa rekreačního střediska Ráj Letohrad

Dolní Dobrouč 600

561 02 Dolní Dobrouč

 

Kontakt

Monika Máchová

tel.: 775 911 719

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Provozovatel střediska

Solutions RAJ s.r.o., IČ 04657942

Na okraji 335/42, Praha 6, 162 00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní řád rekreačního střediska Ráj Letohrad:

1) Využívání objektů střediska.  Při realizaci pobytu i při výzdobě objektu a jeho přizpůsobování programu jednotlivých akcí není možné provádět zásahy do objektu (do konstrukcí, povrchů stěn, instalací elektro + vodovod + topení + kanalizace) a jeho vybavení. Není povoleno vstupovat na střechy jednotlivých objektů areálu střediska. Veškeré zjištěné poruchy a závady je nutné neprodleně ohlásit správci střediska. S ohledem na hygienické předpisy, nelze do vnitřních prostor ve středisku vodit ani přinášet jakákoli zvířata.

2) Vybavení objektů střediska. Veškeré zařízení (nábytek, deky, ložní prádlo, polštáře, prostěradla, apod.) je možné používat pouze v souladu s jejich určením a jeho vynášeníje je zakázáno. Veškerý nábytek je určen výhradně k použití uvnitř objektů střediska. Je zakázáno tento nábytek vynášet ven z objektu. Výjimky ze zákazu vynášení zařízení z objektu vydává pouze správce objektu.

 3) Používání barev.  Používání barev v rámci programů uvnitř objektů střediska je  povoleno  pouze  pokud se jedná o barvy ředitelné vodou. V případě znečištění budovy, jejího zařízení, prádla nebo nádobí odpovídá vedoucí instruktor kursu za uvedení těchto věcí do původního stavu. V hlavní budově střediska je zakázáno  používat barvy olejové, emailové, aj. (pro výtvarné aktivity s těmito druhy barev jsou určeny prostory vně hlavní budovy, např. louka).

4) Používání otevřeného ohně a kouření. V objektech střediska i v okolním lese platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a používání vlastních elektrických spotřebičů (především-vařiče, svítidla, topidla, atd). V programově odůvodněných  případech  je možné  v hlavním sále v rámci programů použít svíčky umístěné ve svícnech a nebo lampičkách s vrchním krytem. V takovém případě přebírá zodpovědnost za veškeré škody na majetku i zdraví lidí vedoucí  akce, který zajistí bezpečnost realizovaného programu. 

5) Elektrická zářízení. Veškerá elektrická zařízení používaná ve středisku musí mít platnou revizní zkoušku el. spotřebiče dle platného zákona. Je zakázáno používat spotřebiče bez el. revize. V případě výskytu závady na el. spotřebičích, které jsou součástí střediska (lednice, varné konvice atd), je ubytovaný povinen zařízení uvést mimo provoz a ihned náhlásit skutečnost správci střediska. V případě, že ubytovaný používá vlastní el. zařízení, je ubytovaný zodpovědný za veškeré škody vzniklé na středisku v souvislosti s tímto zařízením (např. požár).

6) Zabezpečení objektů střediska. Vedoucí každé akce je osobně odpovědný za uzamykání objektu a jeho zabezpečení proti vniknutí nebo krádeži v případě, že je objekt opuštěn účastníky akce.

7) Evidence osob ubytovaných ve středisku.  Vedoucí akce je povinen předat správci v den příjezdu jmenný seznam všech ubytovaných s příslušnými osobními údaji a jakoukoli změnu v počtu osob je povinen okamžitě hlásit správci.

8) Přezouvání. Vedoucí akce je osobně odpovědný za přezouvání všech ubytovaných v prostorách kde je možný vstup pouze v přezuvkách. Jedná se o: velké chaty, hlavní budova.

9) Škody.  Škody způsobené ubytovaným na objektech a vybavení střediska budou dokumentovány v sepsaném protokolu a uhrazeny.

10) Závady. Zjištěné závady a škody hlásí účastníci akce vedoucímu akce, ten o nich neprodleně informuje správce.

11) Pohyb v okolních lesích. Při pohybu v lesích na území České Republiky je povinnost dodržovat lesní zákon. Jedná se především o zamezení: lámání větví a vytrhávání stromků, poškozování stromů (připínáčky, sponky, šrouby, odlamování kůry, apod), rozdělávání ohně, odnášení dřeva, střelba ze vzduchovky nebo luku do stromů, atd. Vedoucí skupiny je povinnen poučit ubytované ve skupině o těchto pravidlech. V případě způsobení škody je skupina povinna uhradit případnou vzniklou škodu majiteli lesa. Dle lesního zákona je možný volný pohyb osob na lesních pozemcích.

12) Parkování a jízda motorovýmy vozidly na území střediska. Parkování ve středisku je možné v okolí hlavní budovy (mezi hlavní budovou a jídelnou, na obou stranách příjezdové cesty u hlavní budovy). Je zákázáno parkovat na jiných místech (např. u chat), pokud to není ve vyjímečných případech dohodnuté se správcem. Vzhledem k pohybu ubytovaných (a především dětí) na území střediska je zakázaná jízda po travnatých plochách. Je přísně zakázáno vjíždět na plochu hřiště.

13) Materiálové vybavení. Vydávání a přebírání materiálu (např. sportovní vybavení) provádí správce střediska. Osoba, která si vypůjčuje materiál, je zodpovědná za bezproblémové vrácení materiálu. V případě zničení nebo poškození je osobně odpovědná za náhradu škody, která byla způsobena neúměrným opotřebením nebo zničením materiálu.

14) Pohyb po středisku. Ubytováný má právo využívat prostor střediska, který byl dohodnut při uzavření smlouvy (vnitřní, venkovní prostory). Platí zákaz vstupu do provozních prostor ve středisku, pokud prostory nebyly výslovně poskytnuté (např. kotelna, kuchyně, apod). Vstup do kuchyně je povolen výhradně osobám zde zaměstnaným a s platným zdravotním průkazem, dále pak vedoucím pracovníkům společnosti za účelem kontroly a vedoucím akce v nezbytně nutných případech (kontrola, koordinace stravy apod.) a pouze v doprovodu zaměstnance střediska. Vstup ostatních osob do kuchyně je možný pouze se souhlasem správce střediska nebo personálu kuchyně.

 

Všeobecné smluvní podmínky provozovatele střediska Ráj Letohrad:

Vznik smluvního vztahu. Smluvní vztah mezi provozovatelem střediska a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a podepsané smlouvy o ubytování zákazníkem a alespoň úhrady zálohové platby za pobyt. Svým podpisem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami provozovatele, uznává je a souhlasí s nimi. Podepsanou smlouvu o ubytování zákazník předá provozovateli. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o ubytování.

Cena ubytování a jeho úhrada. Cenou ubytování se rozumí cena, kterou potvrdí provozovatel ve smlouvě o ubytování. Cena je smluvní, sjednaná mezi provozovatelem a zákazníkem. Zákazník je povinen uhradit cenu ubytování přesně dle uzavřené smlouvy o ubytování. Jestliže není úhrada provedená v termínu uvedeném v uzavřené smlouvě o ubytování, sjednaná rezervace propadá.

Práva a povinnosti zákazníka. K základním právům zákazníka patří právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo vyžadovat informace, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo být ve smluvně sjednaných lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách. Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené smlouvy o ubytování odstoupit. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a pobyt stornován ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno pobytu) doručeno provozovateli. V tomto případě má provozovatel právo účtovat storno poplatek. Nebylo-li oznámení o zrušení rezervace ubytování doručeno provozovateli v níže uvedených lhůtách a zákazník nenastoupil nebo nastoupil později (případně pobyt ukončil dříve), nemá nárok na vrácení hodnoty nevyužitého pobytu. Totéž platí nebude-li dodržen počet osob, pro které bylo ubytováni rezervováno.

Zrušeni pobytu ze strany zákazníka - storno poplatky. Dojde–li ze strany objednavatele ke zrušení pobytu, budou objednateli fakturovány následující stornopoplatky, jejichž splatnost činí 14 dní od obdržení řádně a právem vystaveného daňového dokladu:

V době od podpisu smlouvy do 90 dnů před pobytem – 40% z ceny za ubytování

89 -  60 dnů před pobytem -  50% ceny za ubytování

59 -  15 dnů před pobytem -  65% ceny za ubytování

14 a méně dnů před pobytem - 80% ceny za ubytování

Storno poplatek se hradí srážkou ze zaplacené částky (zálohy) za pobyt. V případě uvedení odlišných storno poplatků ve smlouvě o ubytování, platí primárně storno poplatky uvedené ve smlouvě.

Nástup a ukončení pobytu. Ubytovaný má povinnost se dostavit k ubytování v předem dohodnutý čas. V den sjednaného ukončení pobytu bude předán uklizený pokoj/chata/budova provozovateli nejpozději do 11:00 hodin (či dle dohody specifikované ve smlouvě o ubytování).

Vnitřní ubytovací podmínky
•    Budovy vždy zamykejte, nepouštějte cizí osoby do vnitřních prostor
•    Je zakázáno rušit spolubydlící v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Mimo dobu nočního klidu je ubytováný povinnen brát ohled na osotatní ubytované a nenarušovat jejich program.
  •    Poskytnuté prostory mohou být výhradně užívány takovým počtem osob, pro který byl rezervován.
  •    Každý ubytovaný je povinen před odjezdem pokoj uklidit (pokud není úklid sjednán ve smlouvě).
  •    Veškeré závady na zařízení a vybavení nahlaste provozovateli.
  •    Každý účastník rekreace či školení je povinen dodržovat pořádek a čistotu, šetrně zacházet se zařízením a v případě poškození je povinen uhradit náklady opravy nebo pořízení nové věci podle zásad Občanského zákoníku, pokud k tomu došlo zaviněním účastníka rekreace nebo jeho rodinného příslušníka.
  •    Veškeré zařízení v jednotlivých místnostech, stejně tak i ve společných prostorách je nepřenosné.
  •    Každý účastník rekreace je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a pokud zjistí závady tohoto druhu, neprodleně je oznámí provozovateli.
  •    Do rekreačního zařízení je zakázáno vodit domácí zvířata.
  •    Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno kouřit.
  •    Poskytnuté prostory pro ubytování budou kontrolovány na konci pobytu.
  •    Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt osobám narušujícím smluvní podmínky a ubytovací řád.

 

Provozovatel rekreačního střediska Ráj Letohrad

05/2016